Regulamin Sklepu

Regulamin sprzedaży książek przez Sklep na blogu PO PROSTU

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów książek Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej poprzez Sklep na blogu PO PROSTU.
 2. Przed dokonaniem zakupu konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Właścicielem bloga PO PROSTU jest Bogumiła Kempińska-Mirosławska.
 4. Sprzedawane książki są własnością Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej, która jest jednocześnie ich jedynym autorem.
 5. Aby zakupić książkę należy złożyć zamówienie i dokonać wpłaty.
 6. Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Sklep (1-2 dni) oraz czas dostarczenia jej przez Kuriera lub pocztę (1-3 dni robocze).
 7. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.
 8. Dane osobowe Klienta podane zamówieniu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystanie jedynie do realizacji zamówienia.
 9. Zatwierdzając zamówienie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Mogą Państwo anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: poprostu@filoverablog.pl. Anulowanie nie jest możliwe, jeśli przesyłka została już wysłana, mogą jednak Państwo zwrócić zakupiony towar.
 11. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnego adresu do przesyłki, numeru telefonu, adresu mailowego. Warunkiem realizacji zamówienia jest także dokonanie opłaty.
 12. W wypadku nieobecności Zamawiającego pod podanym adresem w terminie dostarczenia paczki pracownik firmy kurierskiej powinien skontaktować się z zamawiającym drogą telefoniczną lub mailową. W takiej sytuacji możliwość kontaktu telefonicznego z adresatem jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z powodu błędu firmy kurierskiej, nieobecności adresata pod wskazanym adresem, braku kontaktu z adresatem – mimo podjęcia przez kuriera takiej próby, zignorowania przez kuriera obowiązku kontaktu z adresatem (po nieudanej próbie dostarczenia paczek).
 14. Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego (jak np. błąd w adresie lub nr telefonu), zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Zamawiającego – jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży.
 15. Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, Sklep ma obowiązek pomóc Zamawiającemu w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana o zaistnieniu takiego problemu. W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, Klient ma prawo do reklamacji – drogą mailową pod adres poprostu@filoberablog.pl.
 16. Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenia wynika z zaniedbania Klienta (np. podanie nieprawidłowych danych do wysyłki), błędów firmy kurierskiej, czy Sklepu.
 17. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 18. Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.
 19. Cen towaru obejmuje także koszty wysyłki. W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.
 20. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd w Łodzi.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 22. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.